Założenie spółki w Uk - Poradnik przedsiębiorcy spółka w Anglii, spółka w UK, spółka w Wielkiej Brytanii

Jak założyć firmę w Anglii UK w kilku krokach? Rejestracja Spółki Offshore, Rejestracja Spółki LTD, firma w Hong Kongu, Malcie, Delaware, Szeszelach

 

Założenie spółki w Uk - Poradnik przedsiębiorcy spółka w Anglii, spółka w UK, spółka w Wielkiej Brytanii

Tworzenie Limited Company | Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP) | Założenie partnerstwa biznesowego | Założenie partnerstwa biznesowego cz. II | Obowiązki zarządzających spółką, dyrektorów, kierownictwa | Odpowiedzialność finansowa | Czym konkretnie są dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | Przepisy regulujące działalność spółek | Czym jest Companies House – Dom spółek ( przewodnik dla dyrektorów) | Historia Companies House | Właściwa nazwa firmy | Księgowość w spółce | Cechy dobrego księgowego | Samozatrudnienie – drogą do sukcesu | Jaki rodzaj biznesu założyć | Różnice w strukturach biznesów | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Podatki od biznesu | Trzy powody włączenia się w spółkę | Kilka rzeczy które trzeba uczynić zanim będziesz samozatrudnionym | Załóż konto firmy | Droga do biznesu |


Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Poradnik przedsiębiorcy

Z wyłączeniem przedsiębiorstw jednoosobowych ( samo- zatrudnionych osób) gro małych przedsiębiorstw posiada status spółek, gdzie fraza "ograniczoną" - Limited wynika z faktu, iż finanse firmy są odrębne od finansów osobistych właścicieli tychże spółek (odwrotnie jak w przypadku firm jednoosobowych).


Akcjonariusze spółek LTD (z ograniczoną odpowiedzialnością) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania spółki, chociaż w razie wyższej konieczności, dyrektorzy mogą być obligowani do udzielenia osobnych gwarancji, w przypadku zaciągania pożyczki albo kredytu udzielanego w takowej spółce.


Wymagania :
1) Spółka taka powinna być zarejestrowana w Companies House
2) Rokroczne sprawozdania finansowe mają być składane obligatoryjnie do biura Companies House wraz z składką.
3) Firma musi składać roczne zeznanie podatku dochodowego od osób prawnych do HMRC i płacić podatki w okresie dziewięciu miesięcy od końca roku, względnie wykazać brak środków podlegających opodatkowaniu.
4)  Każdy z zatrudnionych musi płacić podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne.

 

Tworzenie Limited Company

Companies House jest jedynym organem rejestracyjnym spółki na terenie UK.
Do instytucji tej należy dostarczyć osobiście lub pełnomocnika dokumenty jak :
1) statut - nazwa firmy, lokalizacja i charakterystyka działalności
2) Statut - uprawnienia dyrektorów, prawa akcjonariuszy, założenia etc.
3) Formularz IN01 - Zawiera istotne informacje o lokalizacji Spółki oraz dane na temat władz i kapitału firmy. Szczegółowe wytyczne są zawarte na stronie Companies House w zakładce FAQ. Limited Company - struktura prawna


Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii nie mogą oferować akcji w obrocie publicznym, lecz mogą mieć dowolną liczbę akcjonariuszy. Private Limited Company winien reprezentować najmniej jeden dyrektor zarządzający.


PLC - spółki akcyjne różnią się od w prywatnych spółek z ograniczoną tym iż są dopuszczone do oferty publicznej akcji ( giełdy ), celem pozyskiwania funduszy z akcji emitowanych przez nie same, o minimalnej wartości 50,000 funtów Brytyjskich. Każdą spółkę ponadto PLC powinno reprezentować co najmniej dwie osoby w charakterze, podejmujących decyzje i zarządzającym sekretarzem spółki.

 

 

Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP)

Niemalże identyczna formacja jak standardowe spółki, niemniej poszczególni członkowie mają niższe zobowiązania, względem wszelkich należności następstw prowadzenia biznesu, ponadto wynika z tego tytułu więcej obowiązków administracyjnych w porównaniu do struktury partnerstwa biznesowego. Co czyni LLP bardziej podobną w pracy jak Limited Company.


Limited Liability Partnership sama odpowiada za zobowiązania wynikające z działalności biznesowej, a nie osobistej członków LLP, zatem jest to forma z nastawieniem na zyski.
Członkami Limited Liability Partnership mogą być zarówno osoby prawne jak fizyczne, z tym że LLP musi składać się najmniej z 2 członków. Prawa i obowiązki członków określa akt umowy spółki. Formacja wybiera też osoby odpowiedzialne za kontakty z Companies House w imieniu spółki, celem sprawozdawczym i formalnym.


Utworzenie LLP wymaga skontaktowania się z Companies House i wypełnienia formularz zgłoszeniowego (dostępnego online). Albo agent czy księgowy może uczynić to w twym imieniu w Companies House za dodatkową opłatą plus standardowe 20 funtów opłaty rejestracyjnej.

LLP tworzy akt umowy spółki z chwilą formowania, jest prawnie wiążące porozumienie jej członków określające prawa i obowiązki stron. Prócz szczegółów jak nazwiska, adresy członków, zawarte są tam precyzyjne informacje na temat kwoty kapitału wprowadzonego do firmy. Akt definiuje też indywidualne zadania i obowiązki będące przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej, oraz zasady na wypadek rezygnacji z biznesu.


Zyski w Limited Liability Partnership są dzielone między członków. Obowiązek podatkowy scedowany jest na poszczególnych członków, nie LLP. Wspólnicy mogą pracować na własny rachunek, dlatego dochody wylicza się samodzielnie. Jeżeli członkiem LLP jest firma, wtedy płaci podatek dochodowy od osób prawnych.


Tak samo jak w przypadku innych struktur przedsiębiorstwa również LLP, gdy generuje zyski na poziomie 70.000 funtów i więcej, winno zarejestrować się jako płatnik VAT. Gdy zatrudnia pracowników, LLP winna utworzyć system PAYE celem płatności podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne.
Ponadto należy wyznaczyć osobę w strukturach LLP która będzie odpowiedzialna za informowanie HMRC  i składanie oświadczeń i zeznań.

 

 

Założenie partnerstwa biznesowego

Z chwilą kiedy dwie albo też więcej osób chce założyć działalność przedsiębiorczą, ale bez konieczności rejestrowania biznesu na standardowych zasadach spółek i przechodzenia przez utarte szlaki funkcjonowania przedsiębiorstw, spółki partnersko biznesowe są idealnym sposobem na początek, jako że działalność tego typu pod wieloma względami podobna jest do sposobu funkcjonowania firm jednoosobowych ( samo-zatrudniających się).


Partnerstwa takowe nie ma mocy prawnej wynikającej z innych zasad funkcjonowania, niemniej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie jakoby wehikułem, łączącym dwie albo więcej osób pracujących na własny rachunek w prostej strukturze firmy.


Formalnie każdy z partnerów biznesowych liczy i księguje wszelakie dochody wynikające z tej formy działalności gospodarczej na zasadach stosowanych powszechnie istniejących reguł adekwatnych do dochodów osobistych, dzięki temu od strony księgowej funkcjonowanie takiej firmy jest bardzo proste. W tym wypadku też jak sama nazwa wskazuje, partnerami są osobiście odpowiedzialni za wszelkie zobowiązania wynikłe z prowadzenia firmy.

 

Założenie partnerstwa biznesowego cz. II

W przypadku formy partnerstwa biznesowego, nie ma konieczności powiadamiania instytucji Companies House, ani też rozwiązywać wszelkich wymogów administracyjne lub księgowe, które są wymagane dla innych spółek, Niemniej każdy z partnerów takiego biznesu musi poinformować HMRC, że są działają na własny rachunek.


Zatem, w zakresie rachunkowości, należy złożyć roczne własne zeznanie na formularzu oceny do HMRC i dostarczać dokładne aktualne informacje dotyczące wszelakich transakcji handlowych i finansowych. Same partnerstwo jako grupa będzie musiała także złożyć roczny, własny formularz oceny, tak jak każdy z partnerów, z osobna. Partnerzy zobowiązani są również do płacenia podatku dochodowego, wynikłego z wszelkie zysków, oraz zobowiązani są do płacenia składek na ubezpieczenia społeczne wynikłe z tytułu tych zysków.


Należy jednak pamiętać i mieć na uwadze, że jeżeli jeden z partnerów biznesowych wycofa się z tej działalności gospodarczej, albo jeżeli umrze, zrezygnuje czy nawet zbankrutuje, wówczas to partnerstwo takowe musi być rozwiązane z chwilą natychmiastową, albowiem traci wtedy umocowanie prawne.

 

 

Obowiązki zarządzających spółką, dyrektorów, kierownictwa

Jeżeli prowadzisz działalność biznesową w ramach spółki udziałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiąże się to z szeregiem obowiązków, w tym obowiązków prawnych i finansowych, w przypadku gdy jesteś dyrektorem firmy. Poniżej opisujemy przegląd ogólny tego, czego należy się spodziewać na stanowisku dyrektora firmy.


W akcie normatywnym Companies Act 2006, zostało określonych siedem generalnych zasad dotyczących dyrektorów przedsiębiorstwa w myśl rozumienia ustawy, a mianowicie :
a) Zasada działania w swojej kompetencji, jako dyrektor firmy
b) Zasada promowania sukcesu firmy
c) zasada niezależności w dokonywaniu osądów i wyciąganiu wniosków
d) Zasada sprawowania należytej staranności, umiejętności i pracowitości
e) Zasada unikania konfliktu interesów
f). Zasada nie do przyjmowania korzyści od osób trzecich  (łapówek)
g) Zasada składania deklaracji korzyści w planowanej transakcji lub porozumienia z firmą


Więcej w tej dość konkretnej materii można przeczytać, w sposób znacząco obrazowy i szczegółowy w artykule - Companies Act 2006 oraz Obowiązki zarządów i kierownictwa.

 

Odpowiedzialność finansowa

Dyrektor firmy, ma wiedzę na temat księgowości, niemniej powinien zatrudnić księgowego niezależnego do wykonywania wszystkich lub większości z tych czynności :


- Utrzymania należytych zapisów księgowych, z których można przygotować sprawozdania, dające  prawdziwy i rzetelny wgląd w sytuacje finansową firmy
- Przedstawienie rzetelnych sprawozdań finansowych spółki oraz dostarczenie na czas do Companies House
- Składanie zeznań podatkowych na Formularzu CT600 do HMRC oraz zapłaty należnego podatku dochodowego.
- Prawidłowo wypłać pracownikom oraz sobie pensje po odliczeniu podatku dochodowego i składki na ubezpieczenia społeczne.
- Być w stanie zapewnić że podołasz spełnić zobowiązania finansowe firmy.


Ponadto Odpowiedzialność prawna to :
- Odpowiedzialność za wypełnienie i przesłanie rocznego zeznania, formularza AR01
- Informowania Companies House o wszelkich zmianach w danych administracyjnych firmy związanych z zarządem
- Powiadamianie Companies House o zmianach adresu siedziby firmy.
- Zawsze działać w interesie akcjonariuszy spółki, znaczy to iż dyrektorzy nie mogą wzbogacić się w sposób szkodzący firmie

 

 

Czy konkretnie są dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością?

Po opodatkowaniu, zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być dystrybuowane do udziałowców w formie dywidendy.
Poniżej zwięźle w krótkim artykule zobrazowano jak dywidendy są zarządzane, oraz w jaki sposób i na jakich zasadach dywidendy są opodatkowane.


W kalkulacjach na temat całkowitej kwoty dywidend, które mogłyby być wypłacone na rzecz akcjonariuszy spółki, należy wziąć pod uwagę wartość wszystkich kosztów spółki wynikających z obrotu.
Dalej  stosując obecnie stawki podatku dochodowego od osób prawnych pomniejszamy tą kwotę o koszty – podatek dochodowy od małych firm wynosi obecnie 21%. Kwotę w ten sposób otrzymaną można wypłacić jako dywidendę dla akcjonariuszy. Dystrybucji środków dywidendy dokonuje się zgodnie z wartością procentową akcji każdego akcjonariusza, których jest on właścicielem.


Jeżeli spółka posiada wypracowane zyski, które nie są przeznaczone na inwestycje lub inne cele, objęte akcjonariuszy uprzednimi ustaleniami, a będące przeniesione z poprzednich okresów, można również je wypłacić jako należną adekwatnym akcjonariuszom dywidendę.

 

Dokładna papierkowa robota

Należy zapewnić zgodność z przepisami regulującymi działalność spółek wszelakie dane wymagane do przygotowania spotkania zarządu spółki na okres każdego stwierdzenia wypłacenia udziałowcom dywidendy.


Gdy jednak nie jesteś pewny jak niniejsze protokoły powinny być rejestrowane, należy zasięgnąć opinii się z księgowego - jest to dosyć łatwe.


Na każde zgłoszenie akcesji do dywidendy, każdy akcjonariusz otrzyma voucher, który upoważnia go do pobrania całkowitej sumy netto należnej dywidendy wraz z kwotą 10% ulgi podatkowej, która jest stosowana do wszystkich dywidend wypłacanych firmom w UK .


Nie istnieją przepisy regulujące terminy wypłaty dywidendy, oraz przepisy na temat, jak często można wypłacać dywidendy, niemniej wiele z dużych przedsiębiorstw robi to systematycznie raz na kwartał. Zatem zależy od ciebie wypłacenie dywidend, jeśli płacisz VAT możesz wypłacić raz na kwartał lub nawet  miesięczne dywidendy przez wzgląd na przepływy pieniężne.
Jakkolwiek dywidendę można jednak tylko wypłacić jeśli się opłaciło podatki uprzednio od zysków, nigdy nie należy wypłacać nikomu dywidendy jeżeli nie opłaciło się podatków.

 

 

Czym jest Companies House – Dom spółek ( przewodnik dla dyrektorów)

Już z chwilą zakładania, ale też później w momencie prowadzenia firmy, spółki – wszyscy zainteresowani dyrektorzy, założyciele lub osoby specjalnie w tym celu oddelegowane będą  regularnie partycypować w kontaktach z Companies House.


Wszystko to, ze względu na nadrzędne funkcje jakie pełni Companies House, a wynikają z tego tytułu szczególne zobowiązania wszystkich spółek, objętych wytycznym prawem.


Kluczowe funkcje jakie spełnia Companies House w Wielkiej Brytanii to


Z faktu iż Companies House jest organem regulacyjny dla rejestracji spółek  oraz do rejestrowania firm, wynikają właściwe funkcje i zadania które należy ująć jako, główne :
- Rejestrowanie, legalizowanie ale również rozwiązywanie się spółek.
-  Wnikliwe badanie oraz  przechowywania gromadzonych informacji na temat firm i spółek,  dostarczanych przez same spółki i firmy, na mocy wywiązywania się w ramach z zapisów adekwatnej ustawy o spółkach, ale też związanych z nią załączników i zarządzeń.
 - Udostępnienia powyższych informacji na temat spółek i firm, będących w gestii instytucji Companies House publicznej wiadomości.

 

Historia Companies House

Pewnego rodzaju  tradycje odnośne rejestrowania firm i spółek istnieją już bezmała od 1844 roku, Niemniej obecnie procesy tworzenia i rejestrowania firm i spółek regulują adekwatne przepisy aktualnych ustaw.


Companies House to w zasadzie jest Agencja BERR (Departament  Biznesu, przedsiębiorstw i reformy regulacyjnej).
Rejestracja Spółki to suma aktów prawnych określana mianem Companies Act 1985, 1989 czy 2006.


Instytucja zarejestrowanych ma ponad 2 miliony spółek w Wielkiej Brytanii, a dalsze 300.000 rejestruje się każdego roku. Ponad 80% spółek są rejestruje się drogą elektroniczną.
Mianem "spółka" określa różne typy przedsiębiorstw, w tym prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z o.o., spółki akcyjne PLC i komandytowe LLP.


Wszystkie spółki, muszą składać roczne sprawozdania do Companies House, pełne roczne sprawozdanie - formularz AR01-  zawierający podstawowe informacje o firmie, są też zobowiązane do informowania Companies House o wszelkich zmianach w danych firmy, np. zmiana rejestrowanego adresu, zmiany w strukturze zakładowej spółki, a także wszelkich zmianach na stanowiskach zarządzających spółką.

 

 

Właściwa nazwa firmy

Z chwilą uruchamiania nowego biznesu jedną z pierwszych rzeczy, które należy uczynić, to wybrać odpowiednią nazwę dla swojego przedsiębiorstwa. Opłaci się spędzić chwilę studiując odpowiednią nazwę, ponieważ nie tylko będzie to pierwsza rzecz kojarzona potencjalnym klientom, ale również z tobą samym na długi czas trwania przedsięwzięcia.
Warto wiedzieć też iż należy przestrzegać różnych przepisów i ograniczeń nałożonych przez prawo na spółki przy wyborze.


Nowe firmy może brać udział parach nad oprogramowaniem a potem w odsprzedaży jego, niemniej w przyszłości może rozszerzyć gamę produktów poza oprogramowaniem, zatem  zawężenie nazwy na coś, co może ze względu na datę nie odzwierciedlać charakteru przedsiębiorstwa w przyszłości byłoby złe.


W zależności od charakteru biznesu, możesz przedstawić potencjalnym klientom opcję tradycyjnie brzmiącej nazwy (na przykład jeśli świadczysz profesjonalne usługi), lub nowoczesne technologie, na których to koncentruje się firmowa nazwa.


Niemniej warto być ostrożnym, gdy firma operuje za granicą, ponieważ nazwa firmy mogłaby nie brzmieć tak dobrze w tłumaczeniu, jeśli fakt przeoczysz!

Jeśli zmierzasz według drogi Limited Company, trzeba będzie zarejestrować nową nazwę również w  Companies House (lub zrobi to agent w twoim imieniu). Możesz też ustanowić określoną nazwą spółkę online  już teraz, za pośrednictwem naszego partnera.


Na internetowej stronie Companies House znajdują się szczegółowe wytyczne i informacje na temat konwencji nazewnictwa w celu zapewnienia, że właściwa nazwa w drodze rozmaitych testów przydatności spełnia standardy. Na przykład, wszystkie nazwy spółki z o.o. muszą kończyć się "limited", "plc" czy również "ltd". Nazwa nie może być obraźliwa, albo też zbyt podobnie brzmiąca do istniejącej już nazwy.


W przypadku niektórych sektorów takich jak bankowość, są też inne ograniczenia. Istnieje możliwość przeszukania pod kątem znaku towarowego, na wypadek gdyby proponowana nazwa firmy została już zarejestrowana uprzednio jako znak towarowy.


W końcu, jeśli podobnie jak wielu innych szukasz właściwej prezencji dla swej firmy, skorzystaj z obecnie dostępnych badań nazw domen, które pasowałyby tobie do proponowanej nazwy firmy. Zaoszczędzisz sobie sporo stresu i kosztów na przyszłość, gdy nazwę i domenę określisz dziś.

 

 

Księgowość w spółce

W prowadzeniu firmy najbardziej potrzeba dobrego księgowego.


Nie ma nic bardziej stresującego ponad uczucie zaufania z księgowym, więc oto kilka wskazówek jak wybierać księgowego dla firmy:
Porady dotyczące wyboru rewidenta
- Przeprowadź rozeznanie i gdy to możliwe, wybierz księgowego przed rozpoczęciem działalności.
- Upewnij się iż posiada on pełne kwalifikacje, np. certyfikat księgowego, biegłego. Zwykle wykaz jego kwalifikacji jest na wszelkich materiałach promocyjne lub na stronie www firmy, lub po prostu spytaj.
- Ważne by księgowy współpracował z podobnymi klientami. Jeśli Twoja firma generuje dużą liczbę transakcji ( usługi online zakupy), upewnij się iż ma doświadczenie w transakcjach  z firmami z twego sektora.
- Zmiarkuj koszty księgowego, ile będzie kosztować jego utrzymanie, porównaj opłaty z kilku firm.
- Częstokroć już na pierwszy rzut oka zobaczysz z kim masz do czynienia. Ważne jest, aby rozwijać dobre stosunki i mieć pewność, że ufasz tym którzy prowadza twoje sprawy finansowe. Dobrze skontaktować się z najmniej 3 księgowymi i następnie wybadać, dowiedzieć się, który z nich najbardziej odpowiada Twoim wymaganiom.

 

Cechy dobrego księgowego


- Jeżeli księgowy oferuje dodatkowe usługi, czy też udziela porad biznesowych lub dodatkowych informacji umożliwiających wzrost twojej firmie.
- W małej firmie często opłaca się zatrudnić równie małe i mniejsze firmy księgowości, jako że one najbardziej rozumieją zagadnienia tego sektora, co w rezultacie wzbogaci jakość własnej firmy.
- Dobrze jest poprosić o zdanie obecnych klientów przed zarejestrowaniem się, byłoby to najlepsze świadectwo firmy księgowej.
- Upewnij się, że księgowy utrzymuje kontakt z Twoją firmą - nie tylko na koniec roku! Jeżeli uważasz, że twój aktualny księgowy nie spełnia już wymagań z jakiejkolwiek przyczyny, zatrudnij innego!
- Jeżeli na jakimś etapie podjąłbyś decyzję o sprzedaży firmy, trzeba dobrego księgowego, bardziej niż kiedykolwiek, aby zminimalizować wszelkie zobowiązania na poczet podatku od sprzedaży.


Celem zyskania porady, spróbuj stron ICAEW w wyborze rewidenta lub ACCA. Obie organizacje mają katalogi, które pomogą w procesie selekcji. Interesujący jest doskonały artykuł w "The Times" – Wybór należytego księgowego, pierwotnie publikowany w 2004 roku, lecz nie mniej aktualny jest w roku 2010.

 

 

Samozatrudnienie – drogą do sukcesu

Samoozatrudnienie to najprostszy sposób na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wystarczy tylko poinformować należytą agencję i można zacząć od razu, z zastrzeżeniem szczególnych pozwoleń .
Samozatrudniony, nie musi zawiadamiać Companies House oraz stosować się do przepisów spółek, ale trzeba w HMRC zgłosić to, nawet jeśli dokonuje się tego zeznaniu podatkowym, wyjątki np., budownictwo.


W razie wątpliwości czytaj ulotkę IR56 
Rejestrować trzeba się z chwilą rozpoczęcia działalności, inaczej grozi kara finansową.
Aby się zarejestrować, należy wypełnić formularz CWF1 z witryny HMRC (format PDF).


W  kwestii Podatków i ubezpieczeń społecznych, Samozatrudnienie oznacza osobistą odpowiedzialność, rachunkowość, wymaga rocznych zeznań do HMRC, aktualnych informacji o wszystkich transakcjach finansowych. Należy też płacić podatek dochodowy zysków i składki na ubezpieczenia społeczne. Straty mogą być rekompensowane od podatku od innych dochodów.


Od legalizacji biznesu z chwilą zeznania podatkowego, HMRC oceni czy zeznanie jest właściwe i możesz skorzystać ze zwrotu do podatku (klasa 4) składki na NI, czy nie.

Osoby samozatrudniające się płacą NI Class 2 (obecnie £ 2,40 / tydzień)
Gdy dochód z samozatrudnienia jest mały, można ubiegać się ulgi.


Ponadto, gdy składki NI płacone są w innej pracy, można odroczyć płacenie składek Class 2, do końca roku podatkowego.
Gdy zarejestrujemy się samozaatrudniony , nie będzie automatycznie VAT zarejestrowany, bo obrót sięgać musi do pewnej granicy - próg  VAT - jest obecnie £ 70.000.
Standardowa stawka podatku VAT wynosi obecnie 17,5% (od 1 stycznia 2010 następujące tymczasowe ograniczenie do 15%).  


Ponadto możliwym jest wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności publicznej i odpowiedzialności pracodawców, czy specyficzne dla handlu lub przemysłu.
Jako samozatrudniony możesz otworzyć konto, takie jak "John Smith handlowych, lub BLT Budowa", pozwoli ci to prowadzić oddzielny rachunek bankowy. Jako samozatrudniony dobrze jest korzystać z firm księgowych i doradczych, jako że w tym wypadku jesteś osobistym majątkiem odpowiedzialny za długi takiej firmy. Dlatego można rozpocząć biznes się jako samozatrudniony nawet, by przekształcić w spółkę w później, jeśli zdecydujesz się, doradcy zawodowi mogą pomóc w transformacji.

 

 

Jaki rodzaj biznesu założyć?

Są dwie główne opcje :
1) założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
2) samozatrudnienie


Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są osobami prawnymi.
Samozatrudnieni to pracujący na własny rachunek i musi wypełnić samodzielnie. W przeciwieństwie do status pracownika, nie będą podlegać opodatkowaniu od dochodów. Zamiast, mają możliwość odliczania kosztów działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu zysku.  


Zarejestruj się na własny rachunek,  pamiętaj, by zrobić to do końca trzeciego miesiąca od rozpoczęcia działalności na własny rachunek, w przeciwnym razie możesz zostać ukarany grzywną. 
Nadto jako samozatrudniony winieneś mieć też osobne konto bankowe. W ten sposób będzie łatwiej składać zeznanie podatkowe, i śledzić, jak dużo pieniędzy firma rzeczywiście posiada.
Prowadź dokładne rejestrów już od pierwszego dnia, by móc wypełniać zeznania podatkowe poprawnie, należy zachować jasną ewidencję sprzedaży i zakupów. Dotyczy to wszystkich faktur wydanych i otrzymanych oraz wszelkich wpływów.


Wszystkie owe formalności pomogą wypracować zysk firmy, a zdecydowanie uniknąć kłopotów skarbowych lub finansowych.

Gdy twe obroty to £ 70.000 rocznie to konieczne jest płacenie VAT
podatki od dochodów osobistych to zwykle 20% lub 40%  ponadto należy płacić składki na ubezpieczenia społeczne. 


Z chwilą rejestracji samozatrudnienia  automatycznie przesłane jest zeznanie podatkowe wraz z końcem roku podatkowego 5 kwietnia. SA100 form i SA103. Zostaną one przesłane do Ciebie, ale można też pobrać je z HMRC, gdy masz inną pracę, lub określonych rodzajów inwestycji, zysków dodatkowo należy wypełnić inne formularze, listy wszystkich formularzy na stronach HMRC
Nie zostawiaj na ostatnią chwilę zeznań jako że są za to wysokie kary.


Zeznanie podatkowe są łatwe do zrozumienia, dlatego można to zrobić nawet przez Self Assessment Online.
Termin to - Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia. 


Osoby samozatrudnione muszą płacić podatek w trzech transzach. Pierwsza wpłata jest "na konto" do 31 stycznia , drugiej raty do 31 lipca, zwykle takiej samej kwoty zapłaconej w styczniu. Wreszcie w dniu 31 stycznia następnego roku należy zapłacić płatności końcowej równowagi, obliczonej od faktycznych dochodów za dany rok. Oczywiście jeśli jest nadpłacony podatek można otrzymać zwrot pieniędzy.

 

 

Różnice w strukturach biznesów

Nie ma jednej struktury firmy, której odpowiada każda firma i każda struktura ma swoje zalety oraz wady.


Sole Trader - samozatrudnienie
Najprostszym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest działalność jednoosobowa. Masz pełną kontrolę nad firmą i wszystkie zyski po opodatkowaniu trafią do Ciebie. Z drugiej strony taka struktura firmy jest bez siatki bezpieczeństwa. Będziesz odpowiedzialny za osobiste zobowiązania, transakcje, należności przedsiębiorstwa będą częścią osobistych długów. Oznacza to, że możesz stracić swój dom, bądź inną część majątku.
W zakresie obciążeń administracyjnych musisz złożyć roczne samooceny deklaracji podatkowych i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej swoich dochodów i wydatków.


Partnerstwo
Partnerstwo pozwala na założenie działalności składającej się z dwóch lub więcej osób do połączenia sił i utworzenia przedsiębiorstwa.
Partnerzy będą dzielić ryzyko i odpowiedzialność, zarządzanie, a także zyski przedsiębiorstwa, są jednak osobiście odpowiedzialni za długi partnerstwa.
Chociaż istnieją przepisy o partnerstwie zaleca się jednak podpisywanie umowy o partnerstwie przed rozpoczęciem działalności, by uniknąć wszelkich kłopotów.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Korzystanie ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w średniej firmie pozwala na utrzymanie firmy niezależne od spraw osobistych i struktura może wydawać się bardziej profesjonalna dla klientów i dostawców. Jednak prowadzenie firmy zwiększy też obciążenia administracyjne, jak chcesz, na przykład, do akt osobistych zeznań podatkowych, jak również dla firmy.


Istnieje moc obowiązkowych przepisów ustawowych, czyli wszystkie czynności jakie będziesz miał do wykonania. Albowiem na przykład, uniemożliwia to przyjęcie bardziej elastycznego procesu podejmowania decyzji w partnerstwie, jak również wymaga pliku niektórych decyzji spółki i sprawozdania finansowego w Companies House.


Partnerstwo z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  skrzyżowanie partnerstwa i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jak firma LLP posiada odrębną osobowość prawną i w odpowiedzialności poszczególnych partnerów jest ograniczona.


LLP zachowuje elastyczność partnerstwa w przeciwieństwie do bardziej sztywnej struktury firmy. Podobnie jak w przypadku partnerstwa członków LLP, tu też są opodatkowane bezpośrednio.

 

 

Podatki od biznesu

Jak są opodatkowani Sole Trawers - samozatrudnieni?
W UK stosuje się dla wszystkich podmiotów gospodarczych schemat oszacowań dochódu w celach opodatkowania, a więc podlegają opodatkowaniu od zysków przedsiębiorstw, w uzupełnieniu wszelkich innych źródeł dochodu. Jest niewielka lub mała elastyczność odroczenia niektórych z tych zysków na kolejny rok, jeśli zdarzy ci się wyjątkowo dobry rok i są one niestety opodatkowane według wyższej stawki.


Jak są opodatkowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Spółki z ograniczoną podlegają opodatkowaniu od zysków handlowych również, obok innych źródeł dochodu, takich jak odsetki i czynsze. Podatek dochodowy od firm ocenia się po tym gdy już każdemu właścicielowi wynagrodzenia i dywidendy zostały odliczone. Możliwe jest zatem, aby dostosować wysokość kwoty podatku, którą pobiera się od firmy w jednym roku podatkowym, jak również sposób, w jaki jest pobierana. Mogą być pewne zyski zatrzymane w spółce, Jeżeli to ten właściciel przeznaczy je na inwestycje lub inne parytety. w przeciwnym razie mogą sami właściciele płacić wyższe stawki podatkowe od podatku dochodowego od zysku osobistego.

 

Trzy powody włączenia się w spółkę

1) W sektorach jak np. IT, trudno jest uzyskać kontrakt chyba że jest się spółką Nie jest to reguła, ale potoczna codzienność.
2) Małe ryzyko materialnej odpowiedzialności osobistej
3) Duża elastyczność w sposobach realizowania zobowiązań podatkowych aby zminimalizować  zobowiązania podatkowe samej spółki.


Jakie są wady?
Twoje rachunkowe koszty wzrosną, więc trzeba będzie się przekonać, że istnieją wystarczające oszczędności, aby uzasadnić poniesione koszty. Jako że działalność Firmy będzie regulowana przez Companies House, która okresla ścisłe zasady sprawozdawczości handel kontami (stąd wzrost cen) oraz obowiązki dyrektorów i innych urzędników spółki. Tym niemniej przepisy regulowany przez powyższą instytucję są naprawdę przyjazne i zachęcające dla biznesu.


Czy można zmienić z jednego do drugiego?
Tak. Możesz zacząć jako samozatrudniony, a potem wejść w spółkę. W rzeczywistości jest powszechną praktyką, kiedy nowe przedsiębiorstwo nie ma pewności, jak duże będzie rosnąć i czy oszczędności będą większe niżeli koszty. Będziesz musiał skonsultować się z zawodowcami celem zapewnienia, prawidłowe transkrypcji.

 

 

 

Kilka rzeczy które trzeba uczynić zanim będziesz samozatrudnionymNawet jeśli jest obecnie zatrudniony jesteś przez kogoś innego, możesz zacząć pracować na własny rachunek i uruchomić własny biznes w wolnym czasie. To zwykle  bezpieczny sposób by przetestować pomysł na biznes i zobaczyć, czy chcesz być swoim własnym szefem.


Istnieje kilka rzeczy :
Zarejestruj się na własny rachunek .
Jako osoba samozatrudniona jesteś odpowiedzialny płacić podatki i składki na ubezpieczenia społeczne w od zysków. HMRC wymaga rejestracji na własny rachunek w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności. Musisz to zrobić, nawet jeśli już wypełniłeś roczne zeznanie podatkowe - w przeciwnym razie zostaniesz ukarany grzywną.


Opłacać NI 2 według stałej stawki - obecnie £ 2.40 tygodniowo (2009/10 roku podatkowego). Zapłacenie dodatkowych składek Class 4 od zysków wprowadzonych ponad £ 5715 (2009 / 10 roku podatkowego). Jeśli zarabiasz mniej niż £ 5075 (2009 / 10 roku podatkowego) w roku, nie trzeba płacić tych składek


Jeśli zarobi firma więcej niż £ 70.000 (z 04.01.2010) w okresie 12 miesięcy, musi płacić VAT. Po trafieniu próg należy zawsze poinformować HMRC w ciągu 30 dni.

Załóż konto firmy

Nawet jeśli jesteś samozatrudnionym jest ono niezbędne w prowadzeniu firmy, konto powinno odzwierciedlać nazwę firmy. 
Nie zapomnij założyć konto depozytowe, ponadto należy Prowadzić dokładne rejestry.


Od pierwszego dnia zachować jasny i dokładny rejestr tego wszystkiego, co dzieje się w firmie, w szczególności transakcji finansowych.
Bystrzy ludzie biznesu wciąż starają się o zmniejszenie czynników ryzyka, które to czynniki mogłyby zaszkodzić ich działalności. Jednym z najprostszych sposobów na to jest cenne i celowe ubezpieczenie z puli ubezpieczeń gospodarczych.


Bo nawet pracując własny rachunek pracuje się nad swoim własnym bezpieczeństwem, należy spojrzeć zawodowo zatem na zagadnieia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń publicznych.


Istnieje oczywiście tak zwane obowiązkowe ubezpieczenie które musi posiadać każdy, zatrudniający pracowników niemniej odpowiedzialność pracodawcy od pierwszego przejęcia pracowników bywa znacznie większa zatem warto ubezpieczyć biznes ze względu na wszelkie możliwe możliwości, także te z góry, zdać by się mogło nieprzewidziane, to pozwoli uniknąć strat .

 

Droga do biznesu

Najszybszy sposób by mieć firmę to samozatrudnienie , wymaga niewiele papierkowej roboty, brak opłat i innych należności do zapłaty.
Musisz jednak się formalnie zarejestrować i wziąć na siebie odpowiedzialność za wypłatę własnych świadczeń takich jak podatek i ubezpieczenie. Oto kroki, które należy podjąć, aby zacząć prawidłowo prowadzić własną firmę.


Wybierz nazwę
Niektórzy ludzie działają pod swoim własnym imieniem, albo mają Imię i nazwisko w nazwie firmy. Nie zapomnij sprawdzić, czy nikt inny nie używa nazwy - szybkie wyszukiwanie Google pomoże. Nie ma rejestru nazw handlowych, stosowany przez osoby pracujące na własny rachunek, ale możesz sprawdzić Companies House rejestru spółek.
Powiadom urząd skarbowy - Majesty's Revenue and Customs


W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia powiadom, Jest to łatwe do zrobienia, albo poprzez wypełnienie formularza online, telefonicznie, samoztrudnienie Helpline HRMC
Nie terminowość to wysoka kara.


Jako Samozatrudniony  należy odprowadzać podatek każdego roku, wypełniając zeznanie podatkowe i samo-oceny, ile jesteś winien. Sprytne posunięcie jest utrzymanie pieniądze z podatków przeznaczone na odrębnym rachunku od pierwszego dnia.

 

Droga do biznesu ciąg dalszy

To także odpowiedzialność za składki na ubezpieczenie społeczne obecnie £ 2.40 tygodniowo 2009/10 roku podatkowego. Oraz opłacenie dodatkowych składek Class 4 od zysków wprowadzonych ponad £ 5715 2009 / 10 roku podatkowego.


Koniecznie zarejestruj się jako płatnik VAT, gdy obroty to więcej niż £ 70.000 (z 04.01.2010) w odnawialny okres 12 miesięcy jesteś zobowiązany do zapłacenia podatku VAT, nawet jako osoba pracująca na własny rachunek. Należy kategorycznie pilnować jak tylko przechodzi limit, masz 30 dni do zarejestrowania faktu w HMRC.


W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej, musisz uzyskać pozwolenie, zanim będziesz mógł przystąpić do pracy. Na przykład jeśli chcesz ustawić się jako taksówkarz, musisz złożyć wniosek o pozwolenie z lokalnego urzędu.


Tak samo jest w przypadku wielu innych rodzajów pracy, jako opiekuna dziecka, prowadzenia restauracji lub pubu, lub jako przedsiębiorca na rynku. By uzyskać licencję, należy  zazwyczaj zrobić konkretne szkolenie by uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Można również przejść przez kontrolę w celu zapewnienia odpowiednich licencjodawców że firma jest staranna i dobra.


 

Założenie spółki w Uk - Poradnik przedsiębiorcy spółka w Anglii, spółka w UK, spółka w Wielkiej Brytanii

Tworzenie Limited Company | Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością (LLP) | Założenie partnerstwa biznesowego | Założenie partnerstwa biznesowego cz. II | Obowiązki zarządzających spółką, dyrektorów, kierownictwa | Odpowiedzialność finansowa | Czym konkretnie są dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | Przepisy regulujące działalność spółek | Czym jest Companies House – Dom spółek ( przewodnik dla dyrektorów) | Historia Companies House | Właściwa nazwa firmy | Księgowość w spółce | Cechy dobrego księgowego | Samozatrudnienie – drogą do sukcesu | Jaki rodzaj biznesu założyć | Różnice w strukturach biznesów | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Podatki od biznesu | Trzy powody włączenia się w spółkę | Kilka rzeczy które trzeba uczynić zanim będziesz samozatrudnionym | Załóż konto firmy | Droga do biznesu |

 

Jak założyć firmę w Anglii UK w kilku krokach? Rejestracja Spółki Offshore, Rejestracja Spółki LTD, firma w Hong Kongu, Malcie, Delaware, Szeszelach, Zgłoszenie biznesu do rejestracji spółki, rejestracja spółki - firmy w Anglii, Chcesz dowiedzieć się jak zmniejszyć koszty podatkowe? Nazwa spółki.

Tutaj dowiedz sie jak zalozyc firme w Wielkiej Brytanii. Informacje o podatkach, kosztach, ubezpieczeniach. Firma w Anglii, rejestracja spółek w Wielkiej Brytanii. Działalność gospodarcza - zakładanie firm Limited, Partnership, PLC. Oferujemy usługi księgowe i rozliczenia podatkowe dla firm i osób fizycznych. W ofercie usługi księgowe takie jak: przygotowanie payroll, obsługa PAYE, rozliczenia firm limited, rozliczenia osob samozatrudnionych, rozliczenia VAT, obsługę firm budowlanych w sektorze CIS i inne.